VEDTÆGTER FOR SYDHAVS BMX

 VEDTÆGTER FOR SYDHAVS BMX

1: Foreningens navn er: Sydhavs BMX

2: Foreningens formål er at samle børn og unge på Lolland og Falster og aktivere dem med BMX
cykling.

3: Foreningens medlemmer
Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

4: Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden 15. maj for alle klubbens medlemmer/forældre og varsles ved mail mindst 14 dage før afholdelse sammen med dagsorden.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

5: Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse
5 Eventuelle forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet.
6 Fastsættelse af kontingent
7 Valg af bestyrelse
8 Valg af suppleanter
9 Valg af revisor
10 Evt

6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes såfremt mindst
10 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det eller de forslag der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter, at den skriftlige opfordring er kommet bestyrelsen i hænde.

7: Foreningens bestyrelse:
Består af 5 personer valgt blandt de fremmødte ved årsmødet for 2 år ad gangen.
Der vælges 2 nye medlemmer i lige kalenderår og 3 medlemmer i ulige kalenderår.
Genvalg kan finde sted.
Der vælges ligeledes 1-2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen har egen konto og midler herfra kan formand og kasserer disponerer over hver for sig

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8: Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.


9: Vedtægtsændringer:
Vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er anmeldt på generalforsamlingens dagsorden, og vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer.

Ikke varslede vedtægtsændringer kan vedtages, hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i denne indkaldelse redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

I tilfælde af nedlægning af klubben skal eventuelle midler overgå til foreningslivet.

Holeby den 10.maj 2012