19. april 2022 Referat fra Generalforsamling Sydhavs BMX

 1. Peter vælges som dirigent
 2. Mia vælges som referent
 3.  
 • Medlemstallet er steget! Det er fantastisk at klubben nu rummer engagerede kørere i alle aldre.
 • Klubben har fået en fast træner (Johnny) og flere af de dygtige ældre kørere hjælper også til med træningen, tak for det. Det er planen at træner og interesserede hjælpetræner tilbydes at deltage i et basis trænerkursus når det igen udbydes. Sidste tilmelding blev annulleret grundet sygdom.
 • Sydhavs BMX deltog i Holebys juleoptog og vandt en flot 2. plads (gavekort på 200 kr. til klubkassen)
 • Sydhavs BMX deltog i Sj. Cup 2021 med 2 kørere og fik pokaler med hjem J
 • Der er afholdt 4 gange indendørstræning i Roskilde
 • Der er indført motion/træning/hygge i Holebyhallen i vintersæsonen.
 • Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af banen
 • Der har været arbejdet på forskellige mulige løsninger for den nødvendige renovering af gaten. Projektet er udskudt til efteråret når sæsonen slutter.
 • Flere fonde og tilskud fra kommunen er søgt blandt til renovering og indkøb af nyt udstyr. Desværre indtil videre uden held.
 • Der er indført mulighed for at købe passive medlemskaber til Sydhavs BMX. Et passivt medlemskab kan købes af alle som har interesse i at støtte klubben.  Et passivt medlemskab koster 100 kr. pr. år. og købes ved overførsel til mobile Pay nr. 54395 skriv passivt medlemskab i tekstfeltet.
 1. Regnskabet fremlagt og godkendt af siddende bestyrelse.
 2. Ingen indkomne forslag
 3. Nuværende kontingent fastholdes. 600 kr. pr. år. Plus obligatorisk licens.
 4. Følgende er valgt:

Mette, Peter, Ronny, Johnny og Mia.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Formand: Mette

Næstformand: Peter

Bestyrelsesmedlem: Ronny

Bestyrelsesmedlem: Johnny

Kassér: Mia

 1. Suppleant: Jannick
 2. Klubben har ikke behov for revision.
 3. Det blev drøftet om hjemmesiden skulle nedlægges og alle informationer flyttes til FB. Mia undersøger muligheden for dette.

Referat fra generalforsamling i Sydhavs BMX d 13 marts.

 1. Henrik Hansen blev valgt til dirigent.
 1. Tina Ludvigsen blev valgt referent.
 1. Valg af stemmetællere.

Gitte Fjeldhøj samt Monika Jørgensen blev valgt til stemmetællere

 1. Formandens beretning blev forestået af formand Ronny Jakobsen.

Der har i løbet af det seneste år været en del aktivitet i Sydhavs BMX. Her kan bl.a. nævnes:

-      Der er lagt ny gate ned, hvor der er brugt meget tid på at få den justeret.

-      Vi har holdt DM, hvor vi har modtaget meget ros fra de andre klubber.

-      Der har været en helt utrolig opbakning fra alle til de opgaver, der er blevet løst i løbet af sæsonen. Uden de mange hænder ville det ikke kunne lade sig gøre.

-      Der er lagt strøm ind i klubhuset.

-      Sydhavs BMX er blevet medlem af DMU.

Lidt om de kommende år:

-      Klubben er blevet tilbudt en container, således at reposen kan blive udvidet.

-      Bestyrelsen ønsker at bruge nogle af klubbens midler til at på belægning på i svingene.

-      Der er gang i baneombygning.

 1. Kassereren gennemgik regnskabet for 2013. Der blev omdelt kopi af regnskabet. Der er i løbet af 2013 brugt en del til banen. Regnskabet ser alt i alt fornuftigt ud.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Ingen forslag modtaget
 1. Kontingent fortsætter uændret. 
 1. Valg til bestyrelsen:

-      Ronny Jakobsen (genvalgt)

-      Boye Nielsen (genvalgt)

-      Bettina Kristensen

-      Benjamin Skovbro

 1. Valg af suppleanter:

-      Maibritt Hansen

-      Martin Christiansen

10. Valg af revisorer:

-      Susanne Hansen (genvalgt)

-      Monika Jørgensen

11. Eventuelt

Der blev stillet forslag om, at klubben undersøger mulighederne for at søge tilskud til kontingent til trængte familier.

Ralf orienterede kort om det kommende års træning. Vi kan indtil videre benytte hallen til træning på de dage, hvor vejret er dårligt.

Der blev orienteret om, at Sydhavs BMX er blevet forespurgt af akademiet, hvad klubben kan tilbyde, hvis der ydes et sponsorat fra akademiet i Holeby. Bestyrelsen drøfter dette tilbud.

Del siden